7 BESLISSING. hiernevens bedoelde besluiten worden Ueesteld. rzoe". oHrdt besloten, sn W. de even voor van oud le r i laien na. een ingesteld onderhoek blijkt ■t le watervoorziening niet is tot and gebracht wordt besloten de Ge- Indheidscoramissie te '3a arn van den lestand van het perceel in kennis te Hen en te verzoeken een advies te lllen uitbrengen. bloten "orit in deze ^gel vast te stellen een algemeene doch elke nking op zich zelf te beoordeelen iaaraan voorwaarden te verbinden. Voorzitter deelt mede, dat de com- ssie van Strafverordeningen zich ver ligt rnet het voorstel De vergade rt, onthoudt zich van een advies aan Rastót doch vereenigt zich net het Pornemen van den Voorzitter om dit por stel in behandeling te brengen in vergadering van den Raad, te houden 31 October a.s. y 7. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk 01 de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ]7 -1 x- <J if. a" C f 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 764