'j e e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. l.Erix» Nieuweweg 97- Soest. Dir. Opent, erken. Stads- en beadem Ziekenhuis. Utrecht. J.van Raaij Soestduinen. Ged.Staten. Utrecht sch Tvan ./inden. Soest GedStaten Utrecht 17 Oct'28. 2e afd. no.2012. 29 0ct'2c 3e afd. no.2822/ 2252. behoeft voor den bouw van een dubbel woonhuis ontheffing van het bepaalde' art.3 der bouwverordening. biedt ter behandeling "aan eenige" ver: om bouwvergunning vergezeld van de n ge teekeningen en adviezen. vraagt of de verpleging van D.Sale in het Ziekenhuis kan worden voortge zel deelt mede de voorwaarden verbond® den verkoop van grond te kunnen aan met uitzondering van de voorwaarde, dï de opmetingskosten voor zijne rekenr komen. zenden om bericht en raad het verwoei] J.C.hooij, Kerkpad Z.Z.47 om vergunnii tot demping van de sloot langs den Lange Brinkweg en gelegen voor zijn moestuin Sectie A.no.1982 ,1983 en geeft te kennen geen gebruik te .vill1 maken van de hem geboden gelegenheid het veder inhuren van de boerderij 0 gelegen aan den Lange Brinkweg. berichten in beginsel geen bez vaar ben tegen de goedkeuring van het bes van 10 September 1928 tot uitgifte grond in erfpacht aan Van hennep's S, park,mits daarin alsnog worden opgeno de voorwaarden dat de erfpacht afloo indien de grond niet meer als sport?- wordt gebruikt. (J 3 G CT> O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 769