T' p H-*'1 19- ij. BESLISSING .'rix Toornoer.ia loten wordt sf Ing te v 'ordenin ie navolgende vegverharding zal in het In gestort moeten worden een groot IG 13,40 x f 14,-- it 157>&0 .jnde 18,40 posten en f l-,4( aanJ f 36,80 onderhoud, grond benoodigd om den Klein En- gnl .al weg op een breedte van 10 1.1. te brengen 5 Eet hart van den weg) moet kosteloos aan de ge beente worden afgestaan» de kosten van opmeting en overdracht komen voor rekening van de gemeente. overeen- Tergunningen worden verleend listig de besluiten hiernevens als bij gevoegd en geboekt in het desbetref r w is ter onder de nrs. 285, I/,ei. 308. -f. beschikking op het verzoek van H.J. Afin volgno.293 wordt verdaagd ,tenein- overleg te plegen omtrent het bouw- k-.Het bouwplan,behoorende tot de verg .2/4,wordt ingetrokken en gewijzigd vc e Jsloten wordt de verpleging van patiënt prt te zetten in het Stads- en Acale- ponden voor rekening der gemeente te jijven voldoen. floten wordt de opmeting ambtshalve te 1 geschieden waardoor geen opme- jskosten verschuldigd zullen zij'n. raadsbesluit kan ter goedkeuring gezonden worden aan de Ged.Staten. st op het rapport van den üir.van Opei :en dd. 31 Oct.1928 do;_3.no.37/8 waar I blijkt dat' tegen demping geen bezwaat at wordt besloten overeenkomstig ft advies van den directeur, aan Ged. ten te berichten. loten wordt den Raad"mededeeling te H van het schrijven van /.van /inden, •i iels zal aan de commissie Grondbe- ■jf advies :evraagd warden omtrent wederom verhuren van de boerderij. den Raad zal een nieuw besluit ter tstellrng worden aangeboden, nadat de opgenomèr mm ngve Igens nie k -nschte voorwaarde daarin i: n 'leend aan ingedi end ming van hei ■K.<sP~i - Ji' ff ornsveld, onder plan,onder dagtee- en gewaarmerkt. 1/ <Jï Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo rioodig van het volgnummer in het omslag. "h J ÓU' 0C/ AANMERKINGEN. UW tl* VI 1/ -*.? -i' J-if.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 770