s s J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I I d f? J I 1/1 J". Dolf in, Geisecretaris Voorzitter en 1 Hov.28 3e Afd. no.2927» 22 Cct.'28 verloven KORTE INHOUD. stelt voor Kr. H.J.G.Janssen van B u advocaat en irocureur alhier opdracht" geven de H.VSlTooit gedacht en toch ver} kregen" te 3 ommeer en tot nakoming "e: j intenis aangegaan met de gemeente zake aankoop van gemeente gronden r end e tot- c omrol es - JuT ianan 1 e in verzoeken te willen bevorderen dat inh raadsbesluit van 22 October '28, 3e af no.5-3-37ünzaAe schenking van grond d Eris en de Zwart wordt vermeld of do grond, al dar niet bezwaard met lasten erfdienstbaarheden enz. vor t over en zoo ja, met welken. vraagt vergunning tot het ingebruik ne van een gedeelte van het gem.trottoir legen voor zijn winkelhuis aan de does! terbergschestraat 8a, teneinde zijn artil kelen daarom te kunnen uitstallen. stelt de vraag uit welken post der begr'i ting bestreden moeten worden de kosten, verbonden aan de gedeeltelijke doorbeiJ van den nachttelefonist de Huig stelt voor een viertal besluiten vast stellen inzake wijziging van verleende gunningen voor den,verkoop van sterken dfank in 't klein/ en daarbij te beo 1 le .dat de vergunning van Jiilem Erederin Jasper op 26 September 1922 verleend zal gelden voor de voorlokaliteit en achterlokaliteit van het perceel kad gem.Soest Sectie A.no.1.800 gelegen de Vredehofstraat no.6, welke lokali teiten een oppervlakte hebben resp. van 40 en 20 M2 2e.dat de vergunning van Hendrica hcshco op 29 April 1920 verleend voortaan d gelden voor de voor lokaliteit van be| perce'el kad/bekend gem.Soest Sectie 1 no.1695 >gelegen aan de Burg.Groth.ect no.55 /elke lokaliteit een 0 opervK heeft van 42,90 K2 3e. dat het aan Cornelis Belt op 7 Aug.1 verleende verlof voortaan zal gelden voor de voorlokaliteit van het rercee kad gem.Soest, sectie C.no.155^ gele; aan de Birkstraat no.84 elke lo teit een oppervlakte heeft van 96>5/' 4e.dat het aan Jan van Haaij op'27 Kaart 1922 verleende verlof voortaan zal voor de voorlokaliteit en de daarnaa- legen biljartzaal van het perceel kr.a CJ 3 d J J tjt - - e 1 XJrO U>k. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 771