<v> S f "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. I x o H "kA/ii. Aanduiding van den afzender. Raad s c omiai s s i e Amb tenar en-regle ment Dir.van Openbare 7etken I \Arf- Voorzitter 1 Nov.28 DvangelIsa ti e Commissie der Geref ormeerde Kerk. Soest F.M. Houbaer Soestcrberg, 16 Oct(28 KORTE INHOUD. 31 Oct.*28 bekend, gen.Soest Sectie D nr.lólO- en gelegen aan den Soestehbergschestraati no.68 '/elke lokaliteiten een o_- --rvij ten hebben van resp. 16,74 en 5»?- brengt haar advies- uit inzake het e r p - aub t e na r e nr e g lème n t ont- zendt berekening van kosten terzake t; betering hoek Dirkstraat -SoesterbergsJ sTraatweg. Oe koeten zullen bedragen f 1400,-" stelt voor notaris A.O.Dammers op te gen de vrijgekomen noodwoningen aan del Verl.Talmalaan openbaar te verkoopen, wanneer daartoe eene naar zijn oord:el geschikte gelegenheid bestaat. vraagt vergunning tot het houden van; collecte voor het te vieren Kerstfeest doet afstand van den grond,benoodigd v; den aanleg van eenenverbindingsweg te ken tusschen Verl.Postweg en Verl.Schoi weg te Soesterberg. Door weth.Koenders wordt namens belang! bende gevraagd of in afwachting van hel raadsbesluit tot aanvaarding van den g! de waterleiding Mij.opdracht gegeven h worden de leiding te leggen door den g! welke in de toekomst als gemeenteweg ot stemd zal worden. De Secretaris merkt op dat de gronden blijkbaar nog niet hét volle eigendor:; van Houbaer dat het aanleggen van R leiding ter plaatse bijzondere kosten de gemeente zullen medebrengen daar perceelen waarover de weg getraceerd vil op 't oogenblik uit bosch bestaat, ons digheden dre er op wijzen dat niet ion meer tot aanleg van waterleiding moet worden besloten. :ten wor: het anb' j orgeste! te nemei r n hé" r. Klooot' e tra te: |dr t ii krordt erken en. it beslo neer de de bran Iten word. hollecte eenige l t k.II. Hoe l". enkoas |e betaling aanlegt pater- e gemeend ding kar 3 C 03 1X0 2.- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 773