w S S e o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I LCrtf. Voorzitter P.Beekman en H.van den Berg. Soest. !XMx, I Voorzitter 1X11. Vethouder Openb, 'erken. ,XIX. Vethouder Armen zorg. KORTE INHOUD. stelt aan de orde de Benoeming van een! tijdelijke steno-typiste aan de afd.0pei "bare "'erken, 'ethouder Koenders stelt gehouden ernstig onderzoek der ingeko® sollicitatien voor. te "benoemen Mej.T, Koops wonende Schimmelpenninckstraat 4! te Amersfoort. De sollicitatiënworclen zeer "breedvoerig besproken aangezien Voorzitter aan de hand van de sollicita brief van llej.T.Koops niet kan beoordee' of deze sollicitante de meest geschikte! is om benoemd te worden. Vethouder Koenders verklaart dat de ben! ming op zijn gezag kan geschieden en da! de keuze van de voorgedragene door hen objectief is gedaan. Op grond van de verklaringvan den® houder refereert de Voorzitter zich aam voordracht komen namens de II.V,Centrale Slachtpl alhier in de vergaderingteneinde het V plan der op te richten abattoir ter beo» deeling aan 3. en X. te onderwerpen. deelt mede dat het bestuur van de Rij .via padvereeniging U.ÏÏ.O. hem mondeling heij verzoek heeft gedaan van gemeentewege toj stemming en medewerking te willen verlee) bij het aanleggen van een rijwielpad van den wachtpost Spoorweg Soestduinen- Ansr foort in de richting Maarschalkerweg en Beuningenlaan .De medewerking zal best 3! in het leveren van leem ,ko-lensintels beschikbaarstelling van voerman paard- ej wagen. vraagt machtiging over te gaan tot aanbot van een .bureau ten dienste van bouw- en ningtoezichten vraagt een crediet ad d_elt mede dat de armlastige Sonsbeek vc( nemens is zich te vestigen te s-Graverw al'.v ir zijn echtgenoote een werkkring dei te vinden .Voor verschillende doeleinden! heeft het gezin eenige geldmiddelen nooi /velke hij begroot op f 225,- maximum. 3 idUtfl Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 775