BESLISSING. AANMERKINGEN. L algemeen stem. ten wordt Eej T.Koops InoemcL tot tijdelijk klerk-steno- p te aan de af deeling Openbare '/erker gen een wedde van f 1200 per jaar, kans op vaste aanstelling bij ge- ken geschiktheid op een jaarwedde Inf 1200,- met drie 2-jaarlijksche Irhoogingen van f 100,- tot f 1^00, Itoelichting van het bouwplan dak door architect Beekman kan net het plan [ïoegen worden genomen wanneer de In- steur van de Volksgezondheid aan den ^et van het abattoir de goedkeuring verisenen. len Raad zal een en ander worden voor Loten word^t den Voorzitter te machti- ew het bestuur te vergunnen het rij- I^Sover den gemeentegrond aan te leggen Isiede te de el en dat op de gevraagde lewerking kan gerekend worden fhouder Endendijk bepleit het aanleggen een rijwielpad Plasveg tot Ossendam- Het denkbeeld van den wethouder zal en overgebracht aan den Oir.van 0.7. t verzoek eene kostenberekening in te 'den. ;ot aankoM machtiging wordt verleend. >ouw- en i liet ac I ploten wordt den wethouder te machtigen ptueel aan dit gezin f 225>- te beste 7 mJ1 Cj-i- ip4> \jAï dt - X - i 0 I - VvCot,» Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. kkt/' X - 1 1)0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 776