S s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Uil. Inspecteur Lager Onderwijs. Amersfoort. IH4. Hoofd 0.- Schoc in de Kerkebuurt UA Wethouder Hoenders iA ld en. 15 Oct28 131 Oct. "bericht geen "beswaar te hebben tegen oenoeming van Hej .A.G.Koopmans tot tijd lijk onderwijzeres aan de o.l. schooi ij Herkebuurt voor h.et tijdvak van 9 t/ l October 1928, zulks wegens ongesteldheid van Hevr.J.de Ruiter-Kraai kamp vraagt wegens ongesteldheid van Hej ."rij greveden heer F.J.v.d.Vlugt ingaande October 1928 tot tijdelijk onderwijzer de o.l.school in de Kerkebuurt te bi cel deelt mede dat een adres is te verwacht^ waarbij verzocht wordt de kinderaftrek de aanslagen der gein.Inkomsten bel; :i:.J te regelen op de wijze als in de ge:: j de Bilt is gèschied. Be Voorzitter er j op dat reeds lang een zoodanig adres op afwerking wacht doch dat hij in vekw met de gemeente financiën het nog niet gewenscht ^evonden heeft daaraan ui tv. .1 te geven. Be regeling de Bilt is hfcn nij bekend. raoporteert het door hem gehouden onder houd. raet den aannemer tf.van der Velden omtrent aankoop van grond Complex Julüj olein Het is hem gebleken, dat V n «I Velden bezwaar heeft tegen aankoop van het perceeltje Ho.47 bedoeld in het raadsbesluit ld. 16 Haart '25 Ho. 5"3"-J aangezien daarop geen woning gebouwd kal .'.'orden dat verkoopbaar is. 3 et v.d.Vel i is overeengekomen dat hij een gedeeltj van het kad. perceel Sectie J 10.4671 koopen groot" 14. bij 40 112 voor en om dej som groot f 2000,-, wanneer hij ontsla, wordt van de verplichting hem opgele: 0 raadsbesluit dd. l6 Haart '25 Ko»5""3'F| De Vethouder stelt voor de Ged.Stater- naar aanleiding van de door hun colloHl gemaakte bezwaren, in verband met de je vraagde goedkeuring op het besluit d; 13 Dec. 192 7 Ho. 5~3"*40 en mede in vert" met de gemaakte bezivaren door de koop:* Ilevr.Behrend-Croiset, te verzoeken dit laatste besluit niet goed te keuren er te gaan op de voorsteilen van den aanr.e^ .'.v.d. Velden. dj 3 cd Dagteekening en volgnummer. Pi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 777