BESLISSING. bloten wordt Ie j .A.G.Koopmans te Hst voor het tijdvak van 9 t/rn 15 Octo 1928 aan te stellen tot tijdelijk lervijzeres aan de o.l.school in de 'letuur t slcen is dat de ongesteldheid van 11ej |inl:;reve drie dagen heeft geduurd.Be lden wordt omtrent een tijdelijke he le. ing van den heer v.d.Vlugt eerst het fries van den "Inspecteur van het Lager ierijs in te winnen .Be Voorzitter dekt in de notulen te zien opgenomen, hij het niet kan goedkeuren, dat |or het hoofd voor zoo'n kort tijdvak een tijdelijke leerkracht vordt ge aasd, en in dé plaats daarvan, door |t hoofd geen andere voorziening is ge- loffen. Spr. noemt dit een lichtvaardig^ Indeling van het schoolhoofd. [sloten wordt een onderzoek in te stei- naar de gevolgen van de wijziging ideraftrek, en de regeling de Bilt hij jemeente-hestuur aan te vragen. sloten wordt de Ged.Staten van een en lier mededeeling te doen en in overwe lig te geven het raadsbesluit dd. 13 7 ,5-3-40 tot verkoop van gronde: t.goed te keuren en in te gaan op de Lrstellen van grondaankoop door d.v.d. |lien. trief aan de Ged.Staten is als hijla- hiernevens gevoegd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 9. /a/k-hSiS- /-;</ tv*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 778