1- I e G BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Illï Voorzitter l uP- 'irma ^.Th.Onnes. Amersfoort z. Vc orzitter 1 ivo. Voorzitter Uov'28 kt de opmerking dat ie secretaris 'I het samenstellen van de notulen van <:J vergadering van 6 dezer ten aanzien -4 het verleenen van toestemming en mede! -erking aan de Vereeniging U.If.O. "bi,! ■/inleggen van een rij vielpad vanaf ded wachtpost Spoorweg Soestduinen - in de ric1 ting Uaarschalkerweg en var.] ningenlo.an naar zijn oordeel een te rij standpunt heeft ingenomen. In de vorige vergadering is niet,-, de notulen ver .eld,besloten van gei J wege beschikbaar te stellen leera,koleil sintels en voerman paard en imgen zoij eenige begrenzing van hoeveelheid der materialen en tijdsduur van het werk het aanleggen verbonden.Spreker vr gt oordeel van de vergadering vraagt of er bezwaar bestaat den heer: Drost, keurmeester alhier te belasten met het correspondentschap van hare Sj| t:.rcourant en hij 0. de ra ii A kan bij .onen. rapporteert mondeling dat de gevoerde schouw over de wegen en voetpaden tot geen bijzondere klachten aanleiding he gegeven. Voorzoover niet aan de verplichtingen voldaan is alsnog door de schouwplic -1 tigen gevolg gegeven. brengt opnieuw in behandeling het sc ven van den waarnemend Directeur van hfj Postkantoor te Soest dd. 25 October 11 no.469/5 waarbij verzocht wordt te v'i T~-n aler: 0" van ge/vou fewegr gesteld wordt op doorverbinding der te]p fopn in het sluitingsuur met het kantod Amersfoort, teneinde in geval van braai de Pr and./eer A nersf ficrt ,'Puarn ,De 'lil hl en Leusden ter assistentie te kunnen 0.1 roepen. Tevens brengt de Voorzitter in bei deling het schrijven van den Directer van het Postkantoor te Utrecht dd. 3^ Oct.1928 waarbij verzocht wordt mede binding van het kantoor Soesterberg Zeist, Amersfoort en Utrecht. 3 C C3 O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 781