JVj,, BESLISSING. ■en wordt wet intrek ingv ..ri Let .i.t van 6 Hovember jl. 'aan het be- Ri jwielpe.dvereeniging U.I .0. te de vergadering bereid ;e verlt gunning van h( men liet m- oetrs rijwielpad over gei iente< king t ot de levering '^.materialen wordt de toeze ging ati ae benoodigde leem en grint voo: r deze uit de gemeentegronden'ter •be oMkking zal worden gesteld, en v n gemeentewege getracht zal wor- verhinding langs de Maansehalkér- vanaf de Zeven spar indien op deze rinding prijs gesteld wordt, over eer rite van plm. 2 Heter te verharden olensintols rroceié. !:en wordt te "berichten d t tegen »ond ent schap geen bezw .ar "bestaat, soover de daaraan verbonden werk ten en de d: ara .n verbonden tijd als keurmeester. sloten wordt een en ander ierde Staten de aan de elen. intrekking van het beslu oer 1928 wordt besloten z Acteur van het Postkantoo: di.jkstelef oonkantoor Utr ■oorloopig gebruik .30 Oc- owei aan let. te Soest, :c'"t te be-* de doorver- .1 worden ;e- AANMERKINGEN. kJJu>i- 'l - iluj ic (xA Jl X-X-uH. Jl' i - siftr. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ;oi Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 782