l "o \XXA. XXX- H23. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ver.van Kederl. smeer Den I Uf voor Brandweer corpsen. Utrecht. ,.S cret .ris. Utr■Vatdrl.Kij Utrecht. lx i Ge zo ndhe idsc o mciis- sie. Baarn. c.a. 7ethouder Armen zorg. 8 iTov'28 do s.161/4 7 Hov'28 te -.villen verleéhen aan het Honds voqi v n 3.. ulden oer duizend inwoners. - g ande 1929- ra sorteert dat hij een ingesteld zoel: n ar de irinlc.vatervoorzienini het perceel Cesendarrveg no.24 is dat in genoer 1 oerceel nog steeds bericht a op de .xgemeone le .en1 dering o.m. besloten is tot het org seeren v n onderlinge wedstrijden. vraagt of de vergoeding voor taxatie huren oningbouwvereenigingen aan de ctj missieleden 1 n orden uithet ld. bericht d t hij nadere berekening weg zal kosten f 1047,- .Deze uithr gemeentewege aan den aannemer Hol te toesterherg een .erceel grond heeft ve kocht 'iet de verplichting van de zijie er gemeente om langs het 0erceel de aterleiding te leggen,' en tev^gs oe." en Irietal woningen momenteel aan$1 ing wachten. De garantie bedraagt 15/ an f IO47,- is f 157,05 .Dit bedrag za i orden indien tot uitbreiding der "3 erleiding zal worden besloten. elt mede dat zij zich kan vereenigen] iet het ra voort v ,n den Directeur van Q»W» dd. 26 Oct.r2<3.Doss 163/8 inzake verbetering van het perceel Korte Brirf 'eg no.12, en acht de daarin vermelde verbeteringen noodzakelijk. stelt voor de ondersteuning aan P.Kleiji alhier voor den tijd van 3 maanden va te stellen op f 4,- per week. 3 C 05 Dagteekening en volgnummer. I A 2 4 .Uv 10V 1 o P KORTE INHOUD. .1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 783