7> BESLISSING iten w.ordt op ieze uitg-ven voor te ste:len g anaan e - oor de gemeente niet nd noodzakelijk worLen -eacht. elesnare: doen v- .sen rc rijven v;o: nsner.ir-• ;en wordt de vergoeding uit te- Toe dien in de naaste toekomst vt sar ar ?eren achten dat het aan water verbruikt zal worden en door de omstandigheid dat de gemeen' verplichting op zich genomen heeft het verkochte perceel aan Hol voor waterleiding te leggen wordt "be :n den-H -ad voor te stellen de garan' ^-57 aan waterverbruik voor re der gemeente te nemen, en de uit ing der waterleiding in den Postweg ijop te dragen. Loten wordt den eigenaar van de wo- overeenkomstig de "bepalingen der et aan te schrijven,de noodige ieteringen in de woning aan te ven. t "besloten. km Ivi-V <f Usl Vi- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ien 'Qfl 1 VOO 'Jn pi Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f it/f CtttXuw* AANMERKINGEN. J l 2 <CTb-a o^cLiArt^ - cjf tLttXvw kAI ihr-i- <H éTZ 3 - - "Óf Z - 2G>S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 784