S S "o \iniï. AUj BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bestuur School m/d Bijbel. Soest Bestuur School ri/d Bijbel. Soest im- Directeur Öpenb, Berken i)Ol. Voorzitter ;1 - ep 29 Sept'28 vraa^ t beschikbaarstelling van het b ad f 5s60,- ,noodig voor den aankoop meubelen en leermiddelen ten behoeve rer school In de Kerkebuurt, tot 1 betaling de R- ad medewerking verleen bij zijn besluit van 10 Sept.'28. vraagt den R- ad overeenkomstig art.7 lager Onder .'ij swet en met overlegging de volgens art.73 3e Bid dier wet ?e eischte stukken de medewerking tot bouw van de bijzondere lagere school, Schoolstraat $2 alhier kad.bekend.als Gem.Soest Sectie G .no .3OO1Ir koster, v den aanbouw worden volgens het adres groot op. f 14065,65. biedt ter behandeling een tweetal ve ken aan _om bouwvergunning, vergezeld de noodige teekeningen en adviezen. stelt voor het in de vorige vergaderin genomen besluit naar aanleiding van de vraag van- Ged.Staten om te willen bevoj ren dat in het raadsbesluit van 22 Od 3e afd.no.5-3-37 wordt vermeld of de grond al of niet bezwaard wordt met las! ten, erfdienstbaarheden enz.,in te tr ken en te besluiten aan Ged.Staten medj te de el-en dat het college niet inziet deze bepaling in het raadsbesluit moet worden opgenomen aangezien het een zwaring van lasten kan inhouden voor iej gemeente terwijl de schenker van grondj zulks niet eischt. vr gt den 'ecretaris wanneer het r: tegemoetgezien mag worden betreffende! invoering van het registratuurstelsel Ver. van hederl.Gemeenten. Hij stelt w vr ag omdat door hem mede"de noodzaken heid gevoeld wordt de registratuur te wijzigen. O 3 C a> Dagteekening en volgnummer. JO I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 785