r'TS BESLISSING. op het rapport Tras de afdeeling -•ijs dd. 5 ÏTov. '28 inzake ingeste 1: oek na r ie aankoop van de meube- m leermiddelen- "Wordt "besloten den voor ts stellen h<~t bedrag aan het lut uit te kueren. .oten wort. 3vraag ten Le medewerking voor te stellen te /illen ver- •ergunningen worden verleend overeen- ;tig de besluiten hiernevens als bij- gen gevoegd en geboekt in het desbe- ififfende register onder de nro.31'7 e" 0. enkoms tel ror< ;en« secretaris merkt op dat de eisch he: r de vergadering onlangs gesteld nl. et nieuwe stelsel geen vermeerde- éi; van personeel tengevolge mag hebben, nd advies uit te brengen Gehoord ter de meuning van den Voorzitter dat de wijziging van de registratuur mede dzalcelijk acht en de besprekingen in e vergadering,doet d Secretaris de szegging in "een der volgende vergade ren het ra mort te zullen aanbieden. lf~Coj'il uS'iA ~$8 l£-i 3- I In sr h ei Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 7* s--/- 2 -«V 4. ?~t- t Z S-J-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 786