'H v/Vifo". Vergadering van Burgemeester en Wethouders met de leden der Pinantieele Commissie en de Werkverschaffingscommissie uit den Raad gehouden op Maandag 16 Januari I928 des n.m. 4 uur. Tegenwoordig het geheele college van Burgemeester en Wethouders de heeren H.van Klooster, G.J.Grootewal.H.C. Doorman, Y.F.H. Busch en D.A. de Bruijn. Het raadslid Mr. J.H. van Doorne geeft kennis van ver hindering. Secretaris J.G.A.Batenburg. De Voorzitter opent de vergadering met de mededeeling dat het college van Burgemeester en "ethouders de "beide com missies heeft uitgenoodigd in verband met de beslissing van den Raad dd. 13 Januari j.1. met betrekking tot hun voorstel inzake vermindering der loonen voor werlnrgT-rerefesrff-gTwg loozen, geolaatst bij de werkverschaffing. Toen in November het re glement voor de werkverschaffing werd vastgesteld was er voor de periode 15 Sov.- 31 Dec.1927 voldoende geld aanwezig ter bestrijding der kosten. In I92Ó moesten Burgemeester en et- houders de kosten uit de werkverschaffing voortvloeiende nader bekijken. Daarbij komen zij tot het feit, dat geen en kele post wegens gemis aan de begrooting 1928 is toegestaan en dus aanwezig is. Het College heeft echtez* gemeend met de werkverschaffing door te kunnen gaan mits de kosten blijven binnen het raam der door haar aangeboden begrooting 1928. Bij twijfelt er niet aan of öed. Staten zullen deze handeling goedkeuren, omdat gebleven wordt bin ien de grenzen der geraam de bedragen. ,)oor de hooge loonen en dendaarmede gepaard gaan den toeloop van werkloozen zullen met inachtneming van het be sluit van 2 November '27 de kosten zoodanig zijn dat voor de periode Januari - 15 Haart veel meer noodig is dan de begroo ting aangeeft. Het voort te gaan op den ingeslagen weg achten Burgemeester en Wethouders rizich niet verantwoordelijk. Er bestaat geen begrooting, dus geen enkele post is toegestaan, vel mag worden aangenomen dat de in de gemeentewet genoemde noodzakelijke uitgaven nood gedwongen kunnen worden gedaan, doch daaronder valt geenszins de werkverschaffing. Was de be grooting aangenomen, dan was het nog dubieus of het college van Ged.Staten de helft van het begroote bedrag voor werk verschaffing zullen toestaan. Dus nu vraagt Spreker raad en bijstand van de beide commissies hoe Burgemeester en Wethou ders intusschen moeten handelen. Gaan Burgemeester en Wethou ders door met het bedrag ad f 9375»" voor deze periode be schikbaar te stellen en blijven de loonen enz. op de bedragen als in November vastgesteld, dan zal de werkverschaffing spoedig moeten worden stopgezet wegens gebrek aan middelen. De oorspronkelijke loonregeling kunnen Burgemeester en et- houders niet handhaven aangezien zij de verantwoordelijkheid van de gevolgen daarvan niet kunnen dragen. De heer van Klocsber zegt het verstandig te vinden van Burgemeester en Wethouders nu maar aan anderen te vragen wat gebeuren moet. De Voorzitter zegt dat b.v. de post armenzorg een bij de xvet noodzakelijk gestelde uitgaven inhoudt, doch dat de post werkverschaffing steeds zeer streng door Ged.Staten wordt be oordeeld. Hu is er in de openbare raadsvergadering wel gespro ken over bezuinigingen welke bij de begrooting 1928 toege past kunnen worden, maar dan ineenen Burgemeester en .ethouders dat die bezuinigingen in de eerste plaats ten goede moeten komen aan belastingverlaging of misschien tot de vorming eener reserve.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 78