I BESLISSING. al of niet van toepassing zijn ,dat het minimumbedrag der overname zal zijn het bedrag der nog rustende hypothecaire schuld vermeerderd met het staande bankcrediet. Tegen eene zelfstandige regeling van deze materie hebben de wet houders geen bezwaar. Over alinea 2 van art.9 wordt nog breedvoerig gespro ken en hierbij komt uit dat de gemeente garandeeren zal de - gegeven credieten der schuldeischers. De Voorzitter qieent dat zulks ons niet aangaat, doch wethouder Endendijk ziet dan in de uitvoering geen heil meer. Een door den secretaris geopperd denkbeeld van een door de gemeente te verleenen hypotheek wordt nog besproken, en vindt, mits onder behoorlijke waarborgen, wel bijval. De Voorzitter meent ook dat enkele andere bepalingen duidelijker omschreven moeten worden. De wethouders vinden over het algemeen, dat de door den Voorzitter geuite bezwaren en de door hem ontworpen rege lingen veel te bezwarend en te ingrijpend voor de Vereeniging zijn. De opzet wordt ontwricht en het door den Raad uitge sproken beginsel komt niet tot uiting. Aan de hoofdgedachte van middellijke garantie der voor de E.V.noodige geldmiddelen wordt getornd, en dat wenschen de wethouders niet De Voorzitter zal nieuwe voorwaarden ontwerpen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het AANMERKINGEN. omslag. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 792