J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 11 S-lf. E.Legemaat. makelaar Soest. komt op verzoek van Burgemeester en We| houders als afgevaardigde namens de Dm conie der Hervormde Gemeente in de VeJ gadering. Door wethouder Koenders wordt het wooj genomen en zegt dat het bekend zal zijl dat de Diaconie der Ned.Herv.Gemeente' stukje gemeentegrond in gebruik heeft het perceel Koudehoekstraat No.15. Del gadering wenschte over deze aangelegen) heid een onderhoud met de Diaconie tei einde aan dezen ongewenschtentoestand e] einde te maken. De heer Legemaat zegt bezwaren te moetl maken tegen de redactie van het schrijl aan de Diaconie. Dat schrijven had moei luiden, dat het stukje grond onheugelij jaren door bewoners van het perceel Koudehoekstraat ITo.l^ in gebruik is gel nomen. De Diaconie is daaraan niet alll schuldig. De vroegere bewoner Bram Oos| beek heeft de grond reeds gebruikt. De wethouder merkt op dat de Diaconie het standpunt inneemt, dat het stukje grond haar in eigendom toebehoort. De heer Legemaat antwoordtJa, door ve| jaring. De Voorzitter acht het zaak, dat de Dil conie als officieel College het stukjef grond aan de gemeente teruggeeft. Wethouder Endendijk vestigt er de aan dacht op, dat de Diaconie er van uitga] dat de grond eigendom van de gemeente en vraagt aan den heer Legemaat of liet standpunt van de Diaconie nu wel juistl tegenover de gemeente. Moreel is de Dia nie verplicht dengrond terug te geven,) is er mogelijk kans om juridisch waar maken, dat de Diaconie eigenares is ge worden. De heer Legeniaat zegtdat te bewijzen I dat de grond meer dan 30 jaren ingebruj is genomen door bewoners van perceel Koudehoekstraat Ho.15. Hij houdt zich: de wettelijke bepalingen van verjaringl is dan niet moreel verplicht tot terug] gave van den grond. De heer Endendijk verklaart dat de Dia] nie alsdan moreel een onrechtmatige das| verricht. De heer Legemaat verklaart daarop kort] heidshalve ,dat de Diaconie het standpiij inneemt den grond te behouden. Daarna verlaat hij de vergadering. <y E E 3 C O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 795