X 3- n w c J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. UT Voorzitter (verzoek H.J. Dolfin) We t h Op enbWe r ke n li !XTo. 1 4 i R.K. Sport Ver. De Ploeg. R.H.J.Reintjes. Soest. Directeur O.W. Voorzitter 10 Nov'28 2 Nov.'28 KORTE INHOUD. brengt opnieuw in behandeling het in intrekl vorige vergadering dd. 6 November j,i, j.1, genomen besluit tot het verleenen van het v< een vergunning aan H.J.Dolfin Jr. tot het ingebruik nemen van een gedeelte n het gemeentetrottoir gelegen voor het winkelhuis plaatselijk gemerkt Soester-1 bergschestraat No. 8a.Spreker stelt vo0; om met intrekking van het besluit dd. November 1928 te bepalen dat van het trottoir g^erdere ruimte mag in be slag genomen dan tot een breedte van 2 Meter en dat de toegestane ruimte alleejJ mag gebruikt worden voor uitstalling vi winkelwaren vraagt de vergadering of zij zich in be< ginsel kan. vereenigen met het voornpiaei van J. van den Deijssel om de verschul digde stortingan in het Wegenfonds in 2 termijnen te betalen, n.1. bij de in oir vangst-neming der bouwvergunning en den tweeden termijn op een nader te bepalen tijdstip hetwelk de Wethouder wenscht te regelen in een te stellen zekerheid. vraagt vergunning tot het houden eener verloting. vraagt ontheffing van de bepaling van art.13 der bouwverordening betreffende den bouw op het perceel aan de Waldec- Pyrmontlaan waarvoor vergunning is ver leend bij besluit dd. 9 Oct.1928 reg.no 270. biedt ter behandeling aan eenige veraoe' ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. stelt voor op grond van ingekomen af standverklaringen een J-tal besluiten vast te stellen tot intrekking van ver- loven(art.39,50 Drankwet.t.w.: P.Butzelaar.verleend Febr.1906 ibeginse. •mijnen t lag voor rgaderini vergunn lorwaarde: [let op h ur van O In de gev feYergunn lastig de fêen gevo 6nrs.314 Bier nr. besliss besluit Nstig de A.Radstok, P.Man, W,Verkerk, J.M.v.d.LindeK 5 Febr.1906 20 Juli 1908 31 Oct.1905 1 Aug.1910 3 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 797