3n eener BESLISSING. intrekking van het "besluit van 6 No- tier j.1» wordt "besloten overeenkom- [g het voorstel van den Voorzitter. i beginsel wordt de betaling in twee (mijnen goedgekeurd .De zekerheidstel- voor den Sen termijn wordt in de Irgadering ter goedkeuring ingewacht. vergunning wordt onder de gebruikelijk lorwaarden verleend. [let op het gunstig advies van den Direc lur van O.W. dd. 9 Nov.1928 wordt beslo- In de gevraagde ontheffing te verleenen. vergunningen worden verleend overeen- fcastig de besluiten hiernevens als bij een gevoegd voor zoover geboekt onder nrs.314 en 316 .De aanvrage van N.O.Th l3ier nr.312 wordt nog niet verleend, beslissing daarop wordt verdaagd. besluiten worden vastgesteld overeen- pastig de bijlagen hiernevens gevoegd. nï s-, - i&e LC J* u-V y4.d Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ff <- AANMERKINGEN. l -i-in l) t-i'H 2.-1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 798