BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.F.H.BI om. Musicus Amersfoort. XHV Directeur O.W. Voorzitter ixhA- Mej.A.C.v.d. Giessen. Soest. ÏJot.G.P.A.L.te Leuke. Amersfoort. 5 Oct.'28 KORTE INHOUD. vraagt verlof voor den verkoop van alcol holhoude dranken, anderen dan sterken drank in jde beneden voorlokaliteit en het achtegedeelte van het perceel kad, gem.Soest Sectie H.2135 gelegen aan de| Soesterbergschestraat. fer wegend k is ge |et volde h.Be slv joten het beslui mens als doet opgave van verbruikte 50»000 straal de ver klinkers uit het magazijn, onder opga?J 0.W. w van de posten waarop de uitgaven verant™ woord moeten worden. 12 ÏTov.1928 geeft rapport van de bevindingen tijden^ yLei ra de gevoerde schouw over de wegen en voJdere ud paden 10 ïTov.28 Ontvanger der Dir.Belastingen. Gem.Ontvanger. Gem. Secretaris. vraagt verhooging van salaris als typiai werkzaam op de Secretarie. bericht namens de eigenares van het perl ceel Ossendamweg 24 Mevr.Giersbergen val Straten te Scheveningen dat het de bel doeling is het perceel op de waterleidiJ aan te sluiten zoodra deze gelegd is,l en voorts het perceel in afwachting van| de aansluiting op de waterleiding niet meer te zullen verhuren. vraagt opgave van het aantal opcenten »i0ten w 1929 te heffen op de Grond- en PersoneelKgtio. he Belasting. !de °ntw keven. ploten w tllen va >d. kloten w met de ken, mit tri word deelt mede dat de Mij. tot Exploitatie' Onr.Goederen "De Enghrand" wederom nietl voldaan heeft aan hare verplichting totI betaling van de per 1 Nov.verschuldigde! termijn, groot f 127,08 wegens ontheffi| van art.8 der Bouwverordening. zendt een rapport van het kantoor van d| gem.ontvanger waaruit blijkt dat ver schillende bewoners der semi-permanentel woningen reeds achterstallig zijn in hei| betalen van de verschuldigde huur. ploten w in aan 'dt dat. binnen ischrijv Jet betal fr schuld i irechteli tel0ten vs iuld heb achte m daa "1 opgeze Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 799