ïT119' -6- Aanschrijving H.Willemseafbreken bouwwerk, zonder vergun ning opgericht. P.de Beer, ontheffing art.8 Bouwverordening. BRANDWEER Niet goed functionneeren motarspuit bij brand op 6 Jan. ^ebruik mototrspuit voor het brengen van water oo ijsbaan. Benoeming P.J.Drost tot brandmeester vacature Groart. Prov. Brandweerbonl, aanwijzing voor bestrijding hooibranden Beschikbaarstelling gedeelte weiland voor houden van oefe ningen en eenige palen en slanken. Doorverbinding van telefoons ten behoeve brandweer. Commandant brandweer Soesterberg, aankoop brandweerauto. Rapport omtrent schoorsteenbrand aan de Middenlaan. Jaarverslag Vrijwillige Brandweer Soest over 1927» Rapport heidebrand 13 Juni I928.brandgevaarlijkheid bermen spoorlijn. Gelukwensch bij eerste lustrum Brandweer. Voorlichting bij aanschaffing brandweermateriaal. Uitbetaling f 14,60 voor consumpties personee brandweer. Wijziging ligging brandkranen te Soesterberg in verband met verbetering Rijksweg. Organiseeren onderlinge wedstrijden Prov.Bond voor brandweer' korpsen. Drogen van brandslangen in de gemeentetoren. G.v.Duinkerken vraagt uitspraak omtrent betreden van zijn terrein door Brandweer. COLLECTEN. Vereeniging Nederl. Land-Kolonisatie te Utrecht. Ten bate der hulpverleening in het land van Maas en Waal. Lieddadigheids-Vereeniging Ondersteuning voor behoeftige Weduwen te Amsterdam. Gewaoende dienst. Tehuis voor door armoede verzwakte kinderen te Leiden. Bond van Gep.Israëlitische Militairen te Amsterdam. Leger des Heils. Bestuur Tehuis voor alleenstaande blinden te 's-Hage. Nederl. Vereeniging "Het Vaderland Getrouw" te R'dam. H.van den Akker voor aankoop van een paard. Groene Kruis, straatcollecte. Vereeniging voor Doofstommenonderwijs te Adam. Vereeniging tot Werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden. Groene Kruis Soesterberg, straatcollecte. Vereeniging voor Werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden R.K.Werkliedenvereeniging ten bate fonds "Herwonnen Levens kracht" Vereeniging "Een School met den Bijbel", uniecollecte. A.J.Huussen, inzamelen geld voor het koopen van een paard. Vereeniging voor Bijbelverspreiding te Amsterdam. Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevende blinden te Utrecht. R.K.Fanfare Corps "St.Joseph" voor aankoop vaandel. Chr. Zangvereeniging "Chresendo". Evangelisatiecommissie Geref.Kerk voor te vieren Kerstfeest. Bestuur St.Anna Vereeniging ten bate fondsviering St.Nico- laasfeest. Herv. Wijkcommissie Soesterberg ten bate fonds kerstveest- vi ering. COMMISSIBN. Aanbeveling benoeming vaste commissiën voor 1928/1929. Ontslag G.A.Koppen als lid Commissie /ering Schoolverzuim te Soesterberg. COMPTABILITEIT. Wijziging begrooting 1927» Verantwoorden van kosten van dunnen van gemeentebosschen. Uitbetaling gemeentelijk pensioen aan Ved.H.Borgts Opmerkingen van Ged.Staten over gemeenterekening 1925* Aanbieding gemeenterekening.1926. Gezondheidscommissie uitkeering voor 1928. 1455 1460 117 140 210 243-1220-127^ 244 304-315 570 627 682 1061 1134 1181 1223 1262 11336-1361-1446. 3 7 35 81 138 165 215.965.1383. 333 382 53 533 620 766 7 66 808 1025 1084 1085 1086 1098 1178 1206 1253 1303 860 886 17 19 24 32 33 34 Wij; Wij; Onii Ver; Ver] Bes. Uit: Oms Cre Aan Ter "Wij Ver Wij Bel Ver Aar Uit Nie Mas Vei Bet Bes Bel Vei Aas Uil Aai Ve; Ui- Ma; Ui Ba! Ve Oo: Go Aa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 7