r JU -9 -<ƒ/. BESLISSING van alco sterken iteit en zeel kad, gen aan de 000 straa Ier opgave ren verant jen tijden jen en voei als typii n het per1 "bergen vai het de te' aterleidi elegd is, hting van ing niet pcenten Personeel loitatie1 erom niet hting tot chuldigde ontheffii «rwegende dat uit een ingesteld onder- >k is gebleken dat de lokaliteiten t voldoen aan de eischen gesteld "bij .Besl.van 7 Pebr.1906 S.22 wordt be oten het gevraagde verlof te weigeren. besluit wordt vastgesteld en is hier- irens als bijlage gevoegd. t de verantwoording van den Directeur 1 O.W. wordt genoegen genomen. het rapport wordt kennis genomen rdere uitvoering wordt daaraan niet jeven. Bloten wordt het verzoek in handen te feilen van den Secretaris om bericht en ii. Bloten wordt adressant te berichten met de toezegging genoegen wordt ge ilen, mits de woning dan ook niet ver wordt. ird sloten wordt de opgave te doen overeen- Estig het aantal opcenten opgenomen de ontwerp-begrooting oor van dt dat ver- ïrmanente Ljn in het iur. Sloten wordt zoowel J.Kraayenbrink als !an aan te schrijven dat verwacht 'dt dat. de betaling heeft plaats ge- 1 binnen 8 dagen na dagteekening der üschrijving onder mededeeling dat bij ®t betaling van het aan de gemeente irschuldigde zal worden overgegaan tot rechtelijke invordering. ploten wordt den bewoners die huur- iuld hebben aan te schrijven dat de ir-achterstand spoedig moet zijn vol- ■8-n daar hun anders de huur zal wor- opgezegd Ij '9<9/z<?< /fu /jz0 J r Y'; il- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. vis" X -X- y szyaf Si-/- (KjickjuX*^ v/t/ lX- l- i/ cJL iLaJsi^ M (/VS (fVJuJL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 800