i ca "o l/ro. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter iDf Haagsch Comité Den Haag. Hot.'28 I Bestuur Hed.Herv. Wijkverpleging. Soest. lUKV Bestuur St. Anna Vereeniging Soesterberg. KORTE INHOUD. stelt voor den ambtenaar J.H.G.v.d. tfoujhertoe woi ap eenige werkzaamheden voorkomende o| de afd.Financiën zelfstandig op te dra.] gen, teneinde hem in de gelegenheid te' stellen zijn dienstbaarheid op die af. deeling te kunnen aantoonen. verzoekt de Kerkbesturen ,Oranje-comité| e.a. de aandacht te vestigen op de viel ring van het feit dat op Donderdag, 10 T Januari 1929 5° jaar geleden zal zijnj dat H.M» de Koningin- Moeder in ïTederlaJ kwam.Dit feit zal feestelijk herdacht worden in de Groote Kerk te s-GravenhaJ door het geven van een uitvoering door een koor samengesteld uit de allereel ste krachten Deze uitvoering wordt ui| gezonden door de Alg.Radio-vereeniging te Hilversum, waardoor de gelegenheid fl staat dat het geheele land de huldiging! kan worden gehoord. vraagt de medewerking tot verhooging van| de gemeentelijke subsidie tot minstens f 500,- per jaar. floten wc ïité geve i vraagt toestemming tot het inzamelen van| gelden ten bate van een fonds ter vieritf van St.Nicolaasfeest van R.K. kinderen te Soesterberg. fesloten wi ïur te bi gemeen ti Inden kan isiaie v> k andere (rkzaam a aanmerk collect Il/sT. Bataafsche lm- 6 Nov.'28 port Mij. 1s-Gravenhage. vraagt verlenging van den termijn binnen welken de inrichting voltooid en in wer king gebracht moet zijn als bedoeld in het besluit van 2 October 1928 no.2Ö4 Hinderwet. isloten tj luit van ft te bep |emde ben werking funi 1929 IhrT, 1 Eerste Söester Electrische Drukkerij v/h G.v.d.Bovenkamp te Soest. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden harer drukkerij docr bijplaatsing van een zetmachine, een vouïf®r Hinde: machine, een electromotor van 1 P.K. en |*aren zi^ een electromotor van )z P.K. in het percesj gelegen aan de v.Weedestraat no»7 kad. gem.SoestSectie H.no. 3224. ingezien e vergum lig het "l "evoegd r< <y S 3 c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 801