<3 komende t P te dra. nheid te die af. je-eomité 3p de vit, rdag, 10 zal zijlij i Nederlai ïrdacht -GravenhaJ ing door 5 allereej wordt ui eni ging jenheid luldlging iging van| tinstens BESLISSING. lertoe wordt "besloten. feloten wordt aan het verzoek van het ité gevolg te geven. isloten wordt aan het adresseerend be- juur te berichten,_dat in verband met [e gemeente Financiën geen vrijheid ge- jnden kan worden den Raad een verhoogd ibsiaie voor te stellen,temeer waar ik andere wijkvërplegingen in deze geme [erkzaam alsdan voor verhoogd subsidie aanmerking zouden moeten komen. melen vani er vieritfej collecte zal niet worden gestuit, inderen jn binnen i in wen leid in 10.264 'inderwet ij' door een vouit] F.K. en et percee| 7 kad. [sloten wordt met wijziging van het be- iluit van 2 October 1928 No.264 Hinder- Jet te bepalen dat de in dat besluit ge pende benzine -installatie voltooid en werking gebracht moet zijn vóór 1 uni 1929. 'ngezien aan de wettelijke bepalingen [er Hinderwet is voldaan en geene be daren zijn ingebracht wordt besloten vergunning te verleenen overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage levoegd register no.268. P2- aJcLuJU**~^ eAf (- IJl. IJL ente G. tióf. H - V d. u' Qy( Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ye Al IV-l- i - 3 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 802