3 si xXt>. a ITO \\A l \A~i. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bestuur R.K. Kies- Vereeniging. Soest. Mr.H.J.G.Janssen van Raay. Soest. A.van Doorn. Soest. 12 Nov.28 12 Bov'28 zendt een adres aan den Raad en een adr aan Burgemeester en Wethouders verzoe de de verordening om de heffing van de Inkomstenbelasting te wijzigen in dien zin, dat meer rekening wordt gehouden met kinderrijke gezinnen in dier voege dat progressieve aftrek wordt vastgeste! Als voorbeeld wordt aangehaald de gemee te De Bilt. bericht geen gevolg te kunnen geven aan de opdracht de N.V.Hooit Gedacht en to Verkregen te sommeeren tot betaling der kooppenningen van de gekochte gronden gelegen in het complex Julianaplein. vraagt voor den tijd van 3 dagen gebrui' te mogen maken van de gemeenteweide aan de Birkstraat voor berging van zijn vee xs P.J.Bartels. Kampweg 64. Soest. Voorzitter vtl. Voorzitter \xix. Voorzitter vraagt huisonderwijs voor zijn ziek kin' biedt aan een ontwerp-verordening op de heffing eener aanleg belasting in de gemeente Soest. biedt aan een ontwerp-verordening op de heffing van de straatbelasting in de ge* meente Soest. vraagt de medewerking van de vergadering om een einde te maken aan het droogen van brandslangen in de gemeentetoren aangezien daarvan hinder wordt onder vonden aan den ingang der Herv.Kerk. u S 3 C CC *0 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 803