r~ BESLISSING. i een adrl verzoet I van de in dieB houden r voege stgestell de geneel even aan ht en tol ling der] ronden lein. gebruil eide aan] sijn veel lesloten wordt na te gaan welke finan- Jieele gevolgen voor de gemeente zouden omen te ontstaan, v/anneer tot invoe- fing van dengewenschtenkinderaftrek |ou worden "besloten. siek kina voorstel van den Voorzitter wordt goed kevonden Itr, Beunke advocaat en Procu- [eur te Zeist de opdracht te geven, ke Voorzitter zal zich met de verdere hitvoering belasten. [indien het de bedoeling van adressant |s slechts drie achtereenvolgende dagen an de weide gebruik te maken wordt hem daartoe toestemming verleend. In- li en echter een langeren termijn van de [eide gebruik gemaakt wordt zal een ader te bepalen vergoeding verschul digd zijn. kan verzoeker zal worden opgedragen ken geneeskundige verklaring over te leggen, waaruit blijkt dat het kind leen schoolonderwijs kan volgen; ook kiet wanneer het naar de school wordt ve roerd. ig op deBf3ar kennisneming van het ontwerp wordt n de gesloten daaromtrent het advies in te innen van de Belasting-commissie .g op de n de t gadering| oog en oren iider- erk. Ilvorens over het ontwerp eenlge be slissing te nemen, wordt besloten de levolgen der gemeente financiën na te gaan wanneer art 5 van dat ontwerp in toepassing gebracht zal worden. jian den Voorzitter van den Brandraad lordt mondeling verzocht maatregelen te willen nemen tot opheffing van de bezwaren. AANMERKINGEN. r- <7 xa~cUv-W\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4^° L&- 1-.$

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 804