e a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter lA H. Voorzitter deelt mede dat de heer Hoonhoud "bij hem hezwaar heeft ingebracht tegen de betaling van straatbelasting voor een perceel aan de Bassaulaan, aangezien door hem voor onderhoud van den weg is gestort in het Wegenfonds De Voorzit ter vraagt het standpunt van de verga dering in verband met het feit dat ex ploitanten van perceelen» gelegen aan 4 Öranjelaan de helft van de voor onderho gestorte bedragen zijn teruggegeven. brengt in behandeling de door hem ont worpen overeenkomst aan te gaan met d IT.V. Centrale Slachtplaats te Soest.Bij besluit genomen in de vorige vergaderin is den Voorzitter verzocht een overeen komst samen te stellen in den geest als het ontwerp van de Slachthuiscommissie, De Voorzitter zegt daaraan te hebben vo' daan en doet lezing van zijn ontwerp. D beide wethouders kunnen zich met het ontwerp niet vereenigen aangezien dar in de verplichte overname van het bedrij door de gemeente niet is geregeld. De Voorzitter zegt dat hij zich tegen ver plichte overname blijft verzetten, aange zien daarmede het belang der gemeente niet kan zijn gediend. Langdurig wordt over dit onderwerp gesproken zonder dat overeenstemming bereikt wordt. Wethouder Koenders sieüzX99Cnt dat hij en Wet houder Endendijk trachten een ander ont- werp-overeenkomst samen te stellen, en daarin zoo mogelijk te regelen dat van gemeentewege aan de IT.V. een hypothe wordt verstrekt waardoor het bezwaar van verplichte overname komt te vervalle &J 3 C 05 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 805