NOTULEN GEMEENTE SOEST f>4- Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrij dag, den lo llovember1928 des avonds 7)2 uur. Tegenwoordig de heeren: Mr.G»Deketh, Burgemeester A.Endendijk en A«J.C.Koenders, wethouders. SecretarisJ.G.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig e Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 808