vi'. n c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I vit- Gem.Ontvanger Fa.van Lankeren Co. Arnhemscheweg yQ Zeist. Fa.van Lankeren 8c Co Zeist. 12 Nov'28 De Voorzitter IVf De Voorzitter zendt maandstatenboek met overzicht va den stand der gemeentekas per 15 Hov, 1928. behoeft ontheffing van het bepaalde bi, art.8 der bouwverordening voor den bouv van één dubbele woning op een terrein gelegen aan den Verl.Postweg kad.beken Gem.Soest Sectie E.no.351 en 218. vraagt vergunning tot het oprichten van een dubbele woning op een terrein geleg aan den Verl.Postweg kad.bekend Sectie no.351 en 218. stelt aan de orde de behandeling van he advies uitgebracht door de raadscommiss inzake het ontwerp ambtenarenreglement. Hij deelt mede de opmerkingen van de commissie te hebben nagegaan en zijn zienswijze te hebben vastgelegd in een ontwerp antwoord hetwelk als bijlage hiernevens is gevoegd. Dit antwoord wor door den Voorzitter nader toegelicht stelt voor dentijdelijk ambtenaar H.J. Eenschoten werkzaam afd Financiën med te deelen dat de tijdelijke betrekkin aan die afdeeling met ingang van 1 Janu ari a.s. zal worden opgeheven. stelt aan de orde het van de commissie voor werkverschaffing ontvangen regle ment op de werkverschaffing voor inwoner van Soest Wethouder Endendijk zegt zich niet geheel te kunnen vereenigen met de loonbedragen, voorkomende in art. 5 van het reglement. Hij stelt voor het loon voor stx xsr niet-verzekerde gehuwde en kostwinners zoowel bij aangenomen werk als bij niet aangenomen werk te ste len op resp.f 2,75 ©n f 2,25*In dit ver band stelt hij tevens voor de steun in geld bedoeld in art.8 voor niet-verze- kerde gehuwden en kostwinners te verhoo- gen met f 0,25 en te stellen op f 1,75 per werkdag. t-i 05 O Dagteekening en volgnummer. k/(r^i De Voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 809