Je heer Endendijk merkt op dat in de begrooting 1928 door Burgemeester en Wethouders reeds drie duizend gulden meer voor v/erlcverschaffing worden geraamd dan in 1927. De heer van Klooster zegt de litanie weer te kunnen be ginnen, maar meent enkel te möeten wijzen op hetgeen hij 2 November in den Raad tot uiting bracht. Hij heeft toen ge waarschuwd voor de hooge loonen met het oog op den te ver wachten toeloop van arbeiders, anneer de loonen niet ver anderd worden, dan blijven de bezwaren van te hooge uit gaven. Hij verklaart het voorstel van Burgemeester en et- houders in den Raad te hebben afgestemd, omdat hi.1en daar mede zijn fractie, niet de zondenbok wil zijn tegenover den werkman. Jij heeft den R ad nog een tu oschenvoorstel gedaan nl. de werkverschaffing te doen beëindigen op 1 Maartmaar aan zijn voorstel werd geen aandacht geschonken. Hij ziet nu de gevolgen voor zich en is overtuigd dat de regeling zoo niet fan doorgaan. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en .ethouders zich reeds verantwoordelijk stellen door f 9375 uit te geven, en willen dat doen desnoods met aanvaarding der gevolgen, enkel en alleen in het belang vn 4e gemeente en de werkloozen. 3e heer van Klooster zegt dat het werk dan mar stop gezet moet worden wanneer de gelden op zijn. Je heer Endendijk acht die houding van Burgemeester en ethouders niet vensohelijk, waarom het college wil trachten den Raad tot andere gelachten te brengen. 3e heer van 'looster uit daarop zijn bezwaar, dat hij noch van othouder Hoenders, noch van ethouder Endendijk tijdens de behandeling van de voordrahht van Burgemeester en .'ethouders eenige verdedigingen heeft gehoord,van het voor stel, en dat heeft kwaad gedaan. De heer Busch zegt dat in de Gemeentewet de bepaling ie opgenomen, dat der geraamde uitgaven voor de goedkeuring- der begrooting mag -/orden uitgegeven, zoodat er toch geld aanwezig is. Hij ziet er geen bezwaar in op den gewonen voet door te gaan, omdat toch van hooger hand zooveel gedaan wordt voor de bestrijding der werkloosheid, die b.v. zegt 'preker de regeering, die groote subsidies stelt aan het plan tot indijking van den Biesboschiolder en naar Ged.ltaten, die de begrooting der provincie belast met een aanmerkelijk bedrag aan subsidie voor uit te voeren werken in werkverschaffing. Hij ziet niet in waarom Ged. 'taten weigeren zullen de han delingen van den Raad en Burgemeester en ethouders goed te keuren. Op het moment zitten we voor het feit zegt Spreker, dat er veel werkloozen zijn. ogelijk is er voor de volgende periode een andere regeling te treffen, waarbij o.a. vele parasieten kunnen worden uitgesloten, ersoonlijk heeft hij 5 organisaties opgeroepen om hen te wijzen op de gevolgen der bestaande regeling, ij verklaarden mede te zullen ter en tot het goed functionneeren der regeling voor de -werkver schaffing in de toekomst, preker ze t dat do goede en zelf resuecteerende arbeiders nu niet gepasseerd kunnen worden en dringt aan op handhaving van het eenmaal genomen besluit. /"De heer de Bruijn zou het goed vinden wanneer een nieuwe regeling werd ontworpen, waarbij als grondloon werd aangenomen f 2,5 per werkdag zonder eenige emolumenten* 'it loon komt toch overeen met de bedragen, die bel ngheb- benden zelf opgeven als gemiddeld loon. Je heer Busch zegt dat deze opgaven niet als vast staand zijn te aanvaard n. 11 men een gemiddeld loon be rekenen dan zou de beoaling gem akt moeten worden, dat de arbeiders gedurende het geheele jaar zich bij de rbeids- beurs als werkloos anraelden,wanneer zij eenige dagen bui ten werk zijn. et de als dan veraa slde gegevens kan het Be Voorzitter bestrijdt den heer Busch, waar hij zegt, dat volgens de gemeentewet $0% der geraamde posten mag worden uitgegeven Deze bewering is onjuist.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 80