BESLISSING. het in het maandstatenboek opgenomen leesverhaal van kasopneming per 15 Nov. Idt kennisgenomen. Isloten wordt MET INTREKKING VAN het be- uit dd. 13 Nov.19^8 3e afd.no.283, Erbij aan verzoeker ontheffing werd irleend voor den houw van zeven duhhele aingen op meer gemeld perceel, voor |zen bouw ontheffing te verleenen van t.8 der bouwverordening onder voorwaard^ I voor verharding en onderhoud van den Tl.Postweg in het Wegenfonds wordt ge- lort een bedrag groot 16 x f 18,75 is llOO,- Isloten wordt MET INTREKKING VAN het be- uit dd. 13 Nov. 1928 reg.no.283 de mvergunning te verleenen overeenkom- |ig het besluit hiernevens als bijlage roegd. de toelichting van den Voorzitter Irdt besloten overeenkomstig diens voor- lel het ambtenarenreglement aan te vul- |n en den Raad ter vaststelling aan te |eden. lordt besloten. lesloten wordt den Raad het reglement |er vaststelling aan te bieden nadat rereenkomstig het voorstel van wethoude Bdendijk de loonbedragen genoemd in art. en het steunbedrag genoemd in art.8 ^•1 zijn gewijzigd, alsmede dat de bepa ling van niet-betaling van loon voor den iterdagmiddag wordt geschrapt en art.3 fordt gewijzigd overeenkomstig het voor- |tel van den Voorzitter. J'*-. V~ «jU 1- loiA J y 4-z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. - \- f X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 810