"o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 117/ Uil. De Aigemeene Hed, Stucado orsbond Afd.Amersfoort. A.R.Kiesvereenigin Soest» IVfy Wethouder Enden- I dijk. KORTE INHOUD. 1 Fov.*28 De heer Endendijk maakt voorts bezwaar dat in art.5 geregeld; wordt dat de werH week wordt uitbetaald over 5 geheele (W gen en den Zaterdag voor een halven da^ Soreker vindt dit te gewaagdaangezieJ het usance is geworden de halve Zateri als geheelen werkdag te beschouwen.WetJ houder Koenders geeft als toelichting d| deze bepaling is gemaakt om reden dat arbeiders die in aangenomen werk zijn| tewerk gesteld in 5/2 dag niet tot een weekloon kunnen komen De Voorzitter zegt bezwaar te hebben tel gen het bepaalde bij art«3 van het regll ment .aangezien bij Kon.Besluit van 10 October 1928 no.19 is komen vast te staan dat het niet geoorloofd is sten] te verleenen aan uitgetrokken en niet-] trekkende werkloozen .Deze steun dient als armenzorg behandeld te worden.Hij stelt voor in de 2e alinea te schrappen! de woorden:zij ontvangen een toeslag tol het bedrag van den steun verzoekt den Raad Heeren Burgemeester e| Wethouders uit te noodigen maatregelen te nemen opdat de groep stucadoors wor den opgenomen in de crisis-steunregelinl of/en in de wintermaanden toeslag wordt| verleend voor brandstoffen huur en licht. betuigt in een schrijven aan B.en W. ei aan den Raad adhaesie aan het verzoek schrift uitgegaan van de R.K. Kiesver- eeniging inzake verhooging van den kiri deraftrek,toepasselijk bij de heffing der gemeentelijke Inkomstenbelasting. vestigt de aandacht van het college op het feit dat de nieuw aan te leggen pro vinciale weg Soestdijk - De Bilt op h" oogenblik ter plaatse is uitgezet en d het aanbeveling verdient dat bespre- kingen worden geopend met den Rrov.Watt!Bu^^aa^ staat omtrent de mogelijkheid tot het kliege ir maken van een verbeterde verbinding v de tc de Veenhuizerstraat met den nieuw te IC,. maken prov. weg. Van die bespreking kot tevens gebruik gemaakt worden om te trachten in eene provinciale subsidie t verkrijgen in de kosten van verbetering en vernieuwing van de Veemhuizerstraati Soesterbergschestraat en de Banningstrs fsloten v |rgemees1 adress zijner inen de« ^glement aaeente. sloten v brenger den Dj edrager ■at een« tvermelc ik bij 1 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 811