BESLISSING 3 bezwaar it de werk geheele cü aalven da? aangezien Lve Zaten ouwen. Wet- lichting aden dat werk zijn tot een hebben te i het regl Lt van 10 vast te fd is sten en niet- 2un dient rden.Hij schrappen toeslag to emeester e atregelen ioors wor eunregelin n slag wordt buur en :n B.en W. verzoek- Kiesver- n den kin heffing lasting. ollege op Leggen pro Bilt op hf ezet en t bespre- Rrov.Wat tot het inding vsu ieuw te reking koi om te subsidie t erbeterini zerstraat anningstr sloten wordt den Raad voor te stellen rgemeester en Wethouders te machtigen n adressant te berichten dat de le- zijner afdeeling bij werkloosheid bnen deelen in de voordeelen van het glement van de werkverschaffing dezer taeente. esloten wordt het schrijven ter kennis B| brengen aan den Raad. jh den Directeur van O.W. zal worden •gedragen met den provincialen Water- Rat eene bespreking te houden over ne- vermelde aangelegenheden, en van het ultaat daarvan een rapport bij het lege in te dienen.Wethouder Koenders t de toezegging de bespreking persoon- Jk bij te wonen. ^/iI i - lA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1/ cUtcLxjJs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 812