a s A A' e a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iX/H- jw.van -dieriaen e.a. Bewoners Talma- laan. L-Lf. Voorzitter Brandraad. 14 Nov'28 KORTE INHOUD. beklagen zich "bij den Raad omtrent den slechten toestand van de Talmalaan en het niet afwerken van de verbreeding en de vernieuwing van den weg. Post deelt mede dat de Directeur van het kantoor alhier hem een middel aan de hat heeft gedaan om in de sluitingsuren van het Telefoonbureau verbinding te verkri; gen met omliggende buiten gemeenten,nl.' door middel van de telefoon, in gebruü bij Gebr. Hoksbergen in de Birk Commissie Citbrei-19 Oct'28 dingsplan. Doss.141/3 adviseert het ontwerp-uitbreidingsplan der gemeente goed te keuren met inacht neming van verschillende in het rapport aangegeven wijzigingen. ^11- Voorzitter tl (Begrooting 1929) deelt mede dat nagehouden telling der ontwerp-begrooting gebleken is dat eeajle post i ge veranderingen in het ontwerp moeten worden aangebracht. sloten lichte etrekkir gedaar vergad mslachti iet in 1 ordt de preking er Te lel etere te ;emeentex emeente In tegern ran O.W. [ingen ac vorstel] ngang bi lis gevol fordt uil In de bi; Sesloten tK JC Y ferkvers< (Oonen Oj ioleerii nkomstei !e verhoi Ia ontvai iericht 1 der Dir. Inkomst ei loogen mi Tevens w< in den k; Toor memi CJ 3 C 03 Dagteekening volgnummer. et.< 'l O 0> ,(P -r s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 813