r BESLISSING. rent den .laan en •eeding en n het aan de ha: sur en van te verkri, enten,nl.' n gebruü k ingsplan t inacht- t rapport ing^ der dat een p moeten ry sloten wordt den Raad omstandig in e lichten hetgeen door B. en W. met strekking tot dezen weg tot nu toe gedaan. PosiBe vergadering acht deze regeling zeer aslachtig en wenscht daarop voorloopig iet in te gaan. Door wethouder Hoenders ordt de wenschelijkheid betoogd een be- ipreking te houden met het Hoofdbestuur er Telefonie tot verkrijging van een etere telefoonverbinding met omliggende emeenten alsmede met het gedeelte der emeente behoorende tot Soesterberg. in tegenwoordigheid van den Directeur ran O.W. worden de voorgestelde wijzi- ingen achtereenvolgens besproken. De oorstellen kunnen in veler opzicht geen ngang bij de vergadering vinden, met is gevolg dat aan den Raad het rapport lordt uitgebracht zooals is vastgelegd n de bijlage tot deze notulen. iesloten wordt 'e oost rentekasgeld te verminderen met f 3625.— 'erkverschaffing 5000»"*~ oonen Openb.Werken. 35°°»"" lioleeringsplan 1500,— hkomsten Grondbelasting ie verhoogen met: Ia ontvangst van een gunstig 'ericht van den Inspecteur er Dir. Belastingen de post nkomsten belasting te ver hoogen met f13625,- 2000,- 50OO,— Totaal f 20625,— evens wordt besloten de post Rioleerin^ n den kapitaaldienst uit te trekken voor memorie. U0 ■l&ÏV-t1*4- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E aJ ckjudl>i^. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 814