'11 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Dir. Qpenb «Werken 27 Oct'28 geeft in een rapport ingevolge opdracht een overzicht van de kosten, verbonden aan het ophalen van asch- en vuilnis in eigen beheer. Uit het rapport blijkt dat de kosten voor de gemeente ongeveer zul len bedragen f 7000,De Voorzitter deelt mede dat hij bezwaar moet maken tegen het voorstel van den Directeur om het vuil te verwerken op het gemeente terrein gelegen bij de halte "De Paltz" doch geen bezwaar heeft dezenpost zoo mogelijk op te nemen in de begrooting voor 1929* CJ 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 815