4 BESLISSING. lesloten wordt in de begrooting 1929 |l3 kosten wegens het ophaleh van asch- (n vuilnis in eigen beheer der gemeente odien mogelijk uit te trekken een bedrag root f 7000, en de ontvangstpost ge- id in die begrooting alsdan te doen lervallen. Mocht blijken dat de begrootinjg leze uitgaven niet kan lijden, dan zal loorioopig de bestaande toestand gehand- jaafd blijven. Omtrent de storting en lét verwerken van het vuil zal nog een leslissing genomen worden. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 816