B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. B 3 c a> "0 Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter brengt opnieuw in behandeling het ontise| der gemeente begrooting 1929 en deelt mede dat de secretaris en de chef c afd.Financiën heden morgen een besprekil hebben gehad met den heer Inspecteur del Dir.Belastingen te Baarn (den heer Mertj zulks naar aanleiding van ingekomen cij| fers betreffende de gemeentelijke Inkoi stenbelasting. Hij deelt mede, dat, hoe| wel de bespreking werd gehouden naar leiding van een klaarblijkelijke minderl gunstige uitkomst der G.I.B. evenwel is] komen vast te staan dat de uitkomsten gunstig zijn. De Inspecteur raamt over den dienst I92] I929 een opbrengst van f 275«°00,-. In verband hiermede stelt hij met in trekking van de besluiten van l6 Nov.lQj voor de volgende wijzigingen in het ontl werp der begrooting 1929 aan te brengen Overeenkomstig dit voorstel wordt beslo] ten: zooals hiernevens is vermeld. post: G_ [izoo a j post ka [t'rond j rond srkversch te stel Rioleer [n ramen loonen >t rond deze ov serve vo post "C ïssie te lartegenc reritueele [jke gara "Reinig te late feiniging' |e post Ws [ienst) te 10.000, woorzier U4 (J Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 819