'Mj. s E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Dir.Openb.Werken. IL^O. Voorzitter 1X^1. Technisch-ambt er naar. Wasbedrijf. lh. Voorzitter |v5~L Pa. Wetjrs.Swager. Soest. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen. l6 ÏTov.^E deelt mede dat Mr.Beunke te Zeist de H, Bouw en Exploitatie Mij."Nooit Gedacht en toch Verkregen" zal sommeeren voor notaris dammers te verschijnen tenei de akte van aankoop gemeentegrond te verlijden. deelt mede dat de garantiebepaling voor komende in de concessie tot gaslevering te Soesterberg hem alleszins billijk voorkomt. Hij doet deze mededeeling op het verzoek van het college gedaan bij schrijven le afd.15 0ct.'28, 8-I-77. stelt aan de orde de herziening van de huurprijzen der woningen van de alhier in het belang der Volkshuisvesting wer kende Woningbouw-Vereenigingen. 15 Nov'28 verzoekt te willen toestaan dat tweemaa per week op het bouwbureau door haar kennis wordt genomen van de ingediende bouwaanvragen en doet de toezegging dat door haar vanzelf sprekend van die in zage een bescheiden gebruik zal worden gemaakt. <y 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 823