7 L riige ver- rgezeld va, biezen. ist de IJ t Gedacht ren voor teneial rond te a-ling voori islevering oillijk seling op ïdaan bij 3-1-77. t tweemaal or haar gediende gging dat, die in- I worden BESLISSING. Uloten wordt de vergunningen te ver eenen overeenkomstig het besluit hier- jërens als bijlagen gevoegd en geboekt het desbetreffend register onder de (ilgnrs. 310.315»318,320,321,en 324. het verzoek van H.J. Dolfin, Vosse- fcldlaan no.40 om vergunning tot het prichten van een tijdelijke bergplaats |in de Soesterbergschestraat op een ter- pin Sectie H. no.3581 wordt besloten prijzend te beschikken op grond van de lepalingen der bouwerordening omschre- len in de artt. 14,30 en 51 (zie rapport lirecteur 0.W,17 0ct.l92o Doss.no.167/ 16.). 2? 3 lan de mededeeling wordt kennisgenomen. Idem. en aanzien van de door de vergadering aar aanleiding van het door de Schat- ingscommissie ingeleverd rapport wor- en de huurbedragen van de woningen der oningstichting "Patrimonium", "Ons Be- ang" voorloopig bepaald op de bedragen oorkomende op den staat behoorende ot deze notulen. Besloten wordt niet op het verzoek in gaan. G/Ai- po. f -/- //f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CcJcLuJa-ik «y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 824