w S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U&4. IXif. Voorzitter Ged.Staten. Utrecht. Voorzitter 1 jJj, I kIP. H.Bakker Haarlem. G.H.de Meij. Hilversum. Ho ofd-ingenieur der Telegrafie, utrecht. Voskuilen Soest. l\A0. iBestuur van de Rijwielpad Ver- jeeniging U.M.O. Zeist. KORTE INHOUD. biedt namens de Commissie van Strafveror. deningen een ontwerp-wijziging der alge. ineene Politieverordening aan mede in verband met het schrijven van Ued.Staten dd. 9 Oct.1928, le afd.no.2272/1911. 13 Hov'28 3e Afd. no.2926/ 2362. deelen mede dat tegen het besluit van dei Raad tot vaststelling van een reglement van Orde voor de Vergadering van dien Raa bij hun College eenige bedenkingen bestas 'deelt mede dat het gezin A.Keus (kunst schilder) alhier in moeilijke financieels Iomstandigheden verkeert en eenige tijde lijke hulp van de gemeente noodig heeft. In verband met een door hem (Keus) te hou >den schilderijententoonstelling in Limbui |vraagt de Voorzitter of de vergadering zo kunnen besluiten een bedrag van f 100,- tijdelijk aan den heer Keus ter beschiklc: te stellen. 17 Kov'28 verklaren ieder voor zich afstand te doea van de aan hen verleende verloven tot vei koop van alcoholhoudenden drank, resp.ver leend bij besluit van B.en W. van 19 Mei 1919 en 12 Juni 19II. ,n de vo mnis ge .ad ter voorst oten de glement hierbi Vergad ,n den V sloten Jg.H. d «1 verko Lderen d verzoekt te willen berichten of en zoo welke bijzondere belangen zijn in acht te nemen bij de uitvoering van het werk ver bonden aan het plaatsen van 6 palen in de Verlengde Schoolstraat. Isloten 'doening (thouder den me richt tot den Raad een bezwaarschrift tegj^adres het besluit van B.en W. waarbij hem gewei' gerd is vergunning te verleenen voor het jschenken van alcoholhoudende dranken and ren dan sterken drank in den tuin van zij l [perceel. 17 ÏJov'28 deelt in antwoord op schrijven van 10 Not DL928, le afd. no.26-2-101 mede, dat de mo gelijkheid bestaat het in het schrijven :bedoelde rijwielpad in onderlinge samen rerking tot stand te brengen. Het bestuur .eelt mede dat door den eigenaar van al- laar liggende gronden denheer Dr.Jhr.Roël .e voorloopige toestemming is verleend om iet rijwielpad over zijn terrein te doen aanleggen in het Verlengde van de v.Beu- C CD O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 825