,y: M' 'y- s s a c J? *3 iij,. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.Pelle. Soest. Gem.Secretaris. KORTE INHOUD. 17 ifov'28 Dir.Openb.Werken. ningenlaan naar den Maarschalkerweg en verzoekt de verharding van dit gedeelte rijwielpad voor rekening van de gemeente: te doen aanbrengen en de toegezegde ver- harding langs den Maarschalkerweg te laJ ten vervallen. Tevens vraagt het Bestuur thans eene definitieve vergunning, voor] op gemeentegrond aanleggen van het bedoel rijwielpad. vestigt de aandacht op de onvoldoende afl watering van den greppel gelegen voor de| perceelem v.Lenneplaan 41 en 39 vraagt machtiging tot aankoop van een nieuwe cyclostyle -machine in verband mei een ernstig defect aan de ingebruik zijnl machine. Volgens offerte zijn de aanschaJ fingskosten f 575»- »voor de oude machinl wordt door den leverancier een bedrag vaij f 175»- geboden, zoodat een crediet noo- dig is van f 400,-. floten verlee: ijwielpai [rweg vo ien. Te' lar schal ijwielpa' Dor reke bloten ["doening U Openb enGemeen »n nieuw |e Amster Ie credie ]oe.;estaa 5".de Graaf f Soest. 15 ÏTov'28 iyr. adviseert tot den Hoofd-ingenieur Direct^ van den Hijks Waterstaat in de Directie Zuid-Holland en Utrecht te s-Gravenhage het verzoek te richten tot het mogen rooi| en van twee boomen staande hoek Soester bergschestraat- Birkstraat en twee booiaen staande in den uitrit Birkstraat- Barto- lottilaan. deelt mede bereid te zijn geleidelijk verbeteringen aan te brengen aan zijne woning Korte Brinkweg 12. (zie aanschrij ving 3e afd. no»23-l-66. esloten Inspecteur van het Lager Onder wijs te Amersfoort. 16 Nov.'2$ deelt mede geen bezwaar te hebben tegen dj benoeming van P.J.van der Vlugt tot tij delijk onderwijzer aan de O.L.school in de Kerkebuurt. besloten jte breng« pet opdrs kleving pe aan s cl Besloten voor het met 31 Oi lelijk oi de Kerke' leid van Itijdvak. CJ Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 827