t T ~7 an een erband mei ruik zijn] e aanscliaj de machina bedrag vaa diet noo- nr Direct^ directie cavenhage aogen rooi| sk Soester fee boomen tt- Barto- BESLISSING. erweg en gedeelte e gemeentel zegde verJ weg te ia| et Bestuu? ing, voor L het bedoe| Ldoende afI ïn voor del I [sloten wordt de definitieve vergunning verleenen en de verharding van het Ijwielpad v.Beuningenlaan - Maarschal- weg voor rekening van de gemeente te jen. Tevens wordt besloten langs den larschalkerweg als werkverschaffing een fjwielpad aan te leggen en te verharden [or rekening der gemeente» bloten wordt deze aangelegenheid in tdoening te stellen van den wethouder U Openbare Werken. |enGeme ent e secretaris wordt gemachtigd len nieuwe machine bij de firma Gestetner Ie -msterdam aan te koopen. Het benoodig- |e crediet af 400,- wordt hem daarvoor loege staan. esloten wordt het verzoek te richten. •elijk i zijne anschrij-l n tegen dj tot tij- hool in pesloten wordt het schrijven ter kennis U brengen aan den Directeur van O.W. bet opdracht toezicht te houden op de pleving van de bepalingen vermeld in fe aanschrijving. iesloten wordt den heer van der Vlugt jToor het tijdvak van 29 October tot en pet 31 October 1928 te benoemen tot tij delijk onderwijzer aan de O.L.school in de Kerkebuurt zulks wegens ongesteld heid van MejBrinkgreve gedurende dat tijdvak. kA W- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E oJictjuJL \A h.x- W/. v.Af - X - uAj ~W*L AANMERKINGEN. 1/ cofcLuJ**^ v/V U7- - j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 828