n a "dj BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. iijl, li. Arbeiders Organi saties. Soest. Gezondheidscom missie. Baarn. W.van Genderen. Soest. 14 Nov'28 verzoeken de werkverschaffing te willen doen aanvangen op 19 Nov.a.s. 14 Wov.'2E stelt eenige verbeteringen voor in ver-| band met den slechten toestand van het perceel Schoolweg 2a te Soesterberg. heze aan landen v terzoek lerschaf advi lal word 12 Nov'28 I Md. M) H.V.J.Fantel's Pluimveevoeder- fabriek. Soesterberg. Jhr.H.K.van de Brandeler. Soest. R.K.Kiesvereeniging 5 Oct'28 vraagt antwoord op zijn schrijven van 8 Ban adre Sept j.1. waarin hij eenige vragen steBat niet met betrekking tot het verleenen van verBchrijve gunningen van het bouwen van houten schuBat het (dit schrijven werd in de vergadering vaBeeft ge B» en W. van II/9/28 voor kennisgeving Beteren aangenomen.Bin&e aa Amstige vraagt vergunning ingevolge de Hinderwetpe vergu tot het plaatsen en in werking stellen pén jaar van een voedermengmachine gedreven door pluit hi een electromotor van 7J2 P.K. op zijn perBeg.no< ceel kad.bekend als gem.Soest in Sectie j no. 291 en gelegen aan den Amersfoortschl straatweg no»l22 .Aangezien aan de wette] lijke bepalingen der Hinderwet is voldaan en geen wettelijke bezwaren zijn ingebraa Ksx&i stelt de Voorzitter voor de vergun-] i ning voor den tijd van één jaar te ver leenen, teneinde indien tijd den omvang van het bedrijf te kunnen beoordeelen. 1 Oct'28 vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een ijzer gebouw tje bestemd voor de berging van bezine iil ijzeren vaten tot een gezamelijken inhoud van 20.000 Liter en het daaronder aan brengen van een ondergrondsche benzine tel waarplaats met een inhoud van 6.000 Li teil op het perceel kad.gem.Soest sectie H no.| 3184 gelegen nabij den Veldweg. verzoekt den Raad te besluiten tot verhooi ging van het bedrag dat bij de heffing vai Inkomstenbelasting mag worden afgetrokken wegens onderhoud van kinderen.Zij verzoel| dezen aftrek te regelen op de wijze als heeft plaats gehad in de gemeente De Bilt. Door de afdeeling Belastingen is onder daj teekening van 16 Hov.'28 een becijfering gegeven van de financieele gevolgen, welkj bij toepassing van de regeling De Bilt voi deze gemeente kunnen ontstaan. Berekend i dat de gemeente f 9.000,- minder aan In komstenbelasting zou ontvangen. Dit bedrai wordt in verband met de financieele om standigheden van de gemeente te hoog be Langezie m aan d roldaan rergunni roorwaar steeds e schuimap Ln het g linde da ;e kunne let het t de 1 tarna 1 aad vo< [zoek vai Itreft d< )e Bilt [aftrek Itv/ee kis derde ei kind. 3 C 03 O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 829