-3- gemiddelde loon bepaald worden. De Voorzitter waarschuwt nogmaals de commissies met de loonen te handhaven, dot 1 Februari a.s. kan dan uiterlijk worden doorgegaan. De heer de Bruijn vraagt of voor zijn voorstel niets gevoeld kan worden. ethouder hoenders zegt dat dit voorstel ongunstiger is dan de voordracht van Burgemeester en ethouders. De heer van Klooster is van meening dat tot aanvaar ding van het voorstel zal moeten worden overgegaan, omdat geen andere ui tv/eg bestaat. De heer Doorman aegt dat hij tijdens de vergadering van den Raad van oordeel was, dat de kosten der werkver schaffing wel gevonden konden worden, maar indien zulks niet mogelijk is, acht hij verlaging der loonen den eenigen weg. )e heer Busch verklaart zich vierkant tegen het voor stel. De heer Grootewal komt inmiddels in de vergadering. Be Voorzitter geeft aan den heer drootewal een over- zich van het verhandelde en zegt tenslotte dat Burgemees ter en Wethouders zullen moeten stopzetten of minder werk aan werkloozen laten verrichten. De heer Endendijk merkt den Voorzitter op dat uit de gesprekken geconcludeerd mag worden dat behalve de heer Busch de overige heeren zich meer en meer scharen aan de zijde van Burgemeester en ethouder s en vraagt aan den heer Grootaw&l welke zijn gedachten zijn. Be heer Grootewal zegt dat hij van meening is, dat deze gecombineerde vergadering was opgeroepen oia nadere posten aan te «vijzen waaruit de kosten zouden kunnen worden bestreden. "De heer Boorman zou wenschen dat de Directeur van O, werk zocht, dat toezal uitgevoerd moeten worden. 'De Voorzitter merkt op dat alsdan normaal arbeidsloon aal verschuldigd zijn» Be organisatie* dringen daar steeds op aan» De heer Doorman verwacht in dit geval wel de mede werking van de organisaties. De heer de Bruijn dringt nogmaals aan op aanneming van zijn voorstel van f 2,5- per dag, zonder emolumenten. De heer Busch wil de kosten van het maken van riool buizen op een afzonderlijken oost uittrekken. Voorts ver zekert hij, dat de org nis ties voor de volgende periode zullen medewerken tot een goede regeling wa rbij geen toe loop 'van lapzwansen meer gevreesd hoeft te worden, ij wensoht echter deze aangelegenheid spoedig in een vergade ring der commissie met de organisaties behandeld te zien. De heer de Bruijn wenscht meer vergaderingen der commissie en dan zoodanig dat de commissie tot "besluiten ïcorat. Hu komt het voor dat na langdurig vergaderen de commissie niet verder korat. Be heer ürootewal vraagt naar de mogelijkheid tot het op den post werkverschaffing overbrengen van het bedrag dat te bezuinigen valt op andere posten der begrooting. De Voorzitter vreest dat de led. Staten, die altijd op versobering der uitgaven indringen, het te bezuinigen bedrag wel op een andere wijze zuilen willen aanwenden. De heer Orootewal vraagt aan den heer Busch of er aan geld te komen is, waarop deze antwoordt dat de post werkver schaffing verhoog! kan «orden, ok vallen wel de kosten van werkverschaffing te verrekenen met die van openbare werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 82