- f» 7 BESLISSING. te willen Jieze aangelegenheid wordt gesteld in inden van den wethouder van 0.7/. met lerzoek omtrent den aanvang der werk verschaffing voorstellen te doen. r in ver- pg£ adtries van den directeur van 0. 7. van het Kal worden ingewonnen, rberg. ven van 8 vragen ste en van verl out en schul adering val isgeving lan adressant zal worden medegedeeld lat niet geheel met den inhoud van zijn Ichrijven kan worden meegegaan maar lat het college zelf reeds maatregelen leeft genomen tot waarborging van een leteren bouw van houten schuren ten- linde aan het schoonheidsgevoel geen irnstige afbreuk te doen. Hinderwetfte vergunning wordt voor den tijd van stellen Bén jaar verleend overeenkomstig het be- sven door pluit hiernevens als bijlage gevoegd zijn perpeg.no. 269. .n Sectie 'sfoortscliJ t de wettel is voldaaJ n ingebraJ de vergun-) te ver- n omvang deelen. Hinderwet gebouw- bezine in ken inhoud sr aan- benzine tel ,000 Literl 3tie H no,| iot verhoO' ïeffing vai 'getrokkeDj j verzo jze als e De Bilt onder daf ijfering gen, welh e Bilt vo erekend ii aan In- Dit bedrai e 1 e om- hoog be- tangezien geene bezwaren zijn ingebracht in aan de wettelijke voorschriften is roldaan, wordt besloten de definitieve rergunning te verleenen onder de gewone roorwaarden en onder de bepaling dat steeds een goed bruikbaar en werkend schuimapparaat met een inhoud van 10 Lite in het gebouwtje aanwezig moet zijn ten- sinde daarvan in geval van brand gebruik te kunnen maken. |et het voorstel van wethouder Koenders kan de vergadering zich vereenigen, narna het besluit genomen wordt den aad voor te stellen niet op het ver hoek van de R.K. Kiesvereeniging,wat be- [treft de toepassing van de regeling |De Bilt, in te gaan doch den kinder- [sftrek te regelen als volgt de eerste [twee kinderen f 75»" Per Hind en Het [derde en volgende kinderen f 100,- per Ikind. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 830