]±rt- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. s Aanduiding van den afzender. I>01. G.T.v.Vliet e.a. I >0 3. Herv .W i j kc orami s- sie. Soesterberg. G.H.Assink, I Mr$. G.H.Veenstra. Soest. 4e Afdeeling. ter Secretarie. Ofl' J.üooder Soesterberg. vonden. Wethouder Koenders geeft in overd ging de kinderaftrek vanaf het derde kird] voor alle kinderen te stellen op f 100,— doen aan den Raad het verzoek te willen lmsioten sluiten met ingang van 1 Januari 1929 wed«eden ei om kindertoeslag te verleenen. Bêeren. vraagt vergunning tot het houden eener collecte ten bate van het fonds voor kerslJ feestviering verzoekt den Raad hem wederom een bedrag f 22!?»- vergoeden als vergoeding wegena gebruik van een lokaal alsmede schoonmama en verwarmen daarvan ten dienste der hulpJ secretarie te Soesterberg. 16 Uov.28 collei esloten een verj och aan m vrij let loka; lijde te len en h ichoonho' verzoekt hem in de gelegenheid te stellen Besloten zijn adres inzake huuraftrek te mogen toe-leven zi, lichten of doen toelichten Boen toe biedt ter behandeling aan: a. een besluit tot wijziging der gemeente begrooting 1928; b. een voordracht van den Raad betreffende| het aangaan van kasgeldleeningen 1929» rekening-courant Bank v.Ked.Gemeenten, opname kasgelden woningbouwvereenigingej stichtingen. neemt ontslag als lid van de Commissie tot| Wering van Schoolverzuim [e ontwe [ienover ling wor iBeslotei in de v? ling vai 1 J.Bo.aj Uangezi* eommiss: taal wor< benoembc IVoor de [J .H.A.Ri G.H.Veei p.Frede: H.Th. H< J.H.Li t1 Voor de H.Raat .E.Wegi 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 831