BESLISSING. t in overwl derde kindf p f 100,. e willen L 1929 weda 1 eener Toor kerst] [sloten wordt dit adres den Raad aan te [eden en daaromtrent gunstig te advi- beren. collecte zal niet worden gestuit. in bedrag ting wegens! schoonmaia i der hulpJ jsloten wordt den Raad voor te stellen ;en vergoeding in geld meer te betalen jch aan adressant het recht te geven m. vrij wonen onder de bepaling dat hij jet lokaal der hulpsecretarie ten alle jijde ten dienste der gemeente moet stel len en het moet verwarmen, verlichten en jchoonhouden e stellenBesioten wordt adressant gelegenheid te mogen toe-leven zijn verzoek toe te lichten of te "oen. toelichten. |e ontwerpen worden goedgekeurd en zullen lienovereenkomstig den Raad tot vaststel jing worden aangeboden. gemeente etreff ende| gen I929, emeenten, reenigingel nissie tot§3esloten wordt den Raad ter voorziening in de va.cature de navolgende aaanbeve- ling van benoembaren aan te bieden. 1 J.Baars. 2. J.van Drie. Aangezien de zittingsduur der bestaande commissiën met ingang van 1 Januari 1929 zal worden beëindigd zal tevens als benoembaren worden aanbevolen Voor de Commissie te Soest: J.H.A.Rupert - B.Beuken. |S.H.Veenstra - 'V.Frederiks - M.M. van Wely C.J.van der Flier. jK.Th. Horvers - G.J.van Schalkwijk p.H.Littooy - J.L.Kwak. Voor de Commissie te Soesterberg. |H.Raat - J.Kastelijn. .E.Wegman - H.de Jager Af (ji 1 - utrii. V cdtJuuJL^ iV- 6- SO V \M ml k- ii 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /- 2 - a-. yt - /y/. /SS.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 832