1 L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Woens dag, den 21 ÏJovember192 8 Tegenwoordig de hecren: MrG.PeJc.ethBurgeinee s ter ..A»End.encl.ijlsA.» JC...Ko endera.,..we thouders Secretaris*A «Ba t enburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2 0 1 '/>/"-<' Sri.19 Z$... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers vilcf tot en met /J//van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 836